mandag 10. desember 2012

Landsmøte i Arendal

Innkalling/ Invitasjon til Ung i Kors landsmøte, 12. til 14. april 2013

Landsmøtet er Ung i Kors høyeste organ. Her behandles resultatet av de 2 siste årenes arbeid. Det er landsmøtet som velger Ung i Kors forbundsstyre, vedtar strategier og budsjett og gjør andre vedtak som angår hele organisasjonen. På landsmøtet møter representanter fra regionene, direkte tilsluttede kor, styret i Ung i Kor, valgkomiteen i Ung i Kor, æresmedlemmer, UKO-stemmer, andre Ung i Kormedlemmer som ønsker det, samt gjester fra andre organisasjoner.

Vi innkaller herved til landsmøte i Ung i Kor

Landsmøtet avholdes denne gang i Arendal, 12.-14.april 2013.

Landsmøtet skal behandle disse sakene:

  • Godkjenning av eventuelle fullmakter
  • Godkjenning av innkalling og sakliste
  • Valg av møteledelse, referent og to protokollunderskrivere
  • Årsmelding fra de to foregående årene
  • Revidert regnskap fra de to foregående årene
  • Strategier for Ung i Kor for de to kommende årene
  • Budsjett og medlemskontingent for de to kommende årene
  • Saker foreslått av styret, regionale sammenslutninger eller medlemskor
  • Valg av styre og valgkomite

Representasjon til landsmøtet skjer etter følgende nøkkel:
Regionale sammenslutninger velger representanter til landsmøtet. Regionale sammenslutninger har en stemme per 10 medlemskor, dog minimum én stemme. Representanter fra de regionale sammenslutningene kan møte med fullmakt. Hvert medlem i forbundsstyret har en stemme på landsmøtet. Styrets medlemmer har ikke stemmerett under behandling av melding om virksomheten og regnskap. Kostnadene til reise og opphold ved landsmøtet fordeles etter Ung i Kor sitt økonomireglement. Landsmøtet gjør vedtak med simpelt flertall dersom ikke annet er bestemt av Ung i Kor sine vedtekter.

Frist for å reise saker som skal behandles på landsmøtet 2013 er i følge vedtektene 8.februar 2013. Eventuelle saker sendes Ung i Kors kontor.
Endelig saksliste med sakspapirer til landsmøtet vil bli sendt ut senest fire uker før møtet.

Det planlegges busstransport Gardermoen/Oslo til Arendal fredag ettermiddag og retur søndag ettermiddag. Hvis du reiser til landsmøtet som representant med stemmerett, dekker Ung i Kor de reisekostnadene dine som overstiger 1000 kroner. Landsmøtet settes fredag 12.april klokken 19:00, og heves søndag 14.april klokka 13:00.

UKO-stemmene er et opplæringsprosjekt for ungdom som løper over en toårsperiode. Ungdom som deltar, blir invitert til ulike kurs, seminarer og møter i Ung i Kor og andre organisasjoner i løpet av perioden. Landsmøtet 2013 markerer slutten på et UKO-prosjekt, og samtidig begynnelsen på et nytt prosjekt. Vi anmoder Ung i Kors medlemmer å finne kandidater til UKO-prosjektet som skal gå fra 2013 til 2015.

Endelig påmelding til landsmøtet 2013 vil skje i januar 2013, det blir sendt ut egen informasjon med påmelding både til landsmøtet og til UKO-prosjektet.


Oslo 10. desember 2012
Med vennlig hilsen

Ingvill Espedal                                Erik Bjørhei
forbundsleder generalsekretær

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar