onsdag 19. juni 2013

Kulturutredningen 2014


"Vi bygger den kulturelle grunnmuren"Norsk musikkråd (NMR) og Musikkens studieforbund (MSF), med henholdsvis 34 og 27 landsomfattende medlemsorganisasjoner mener at den kulturelle grunnmuren må bygges gjennom:

  • egnede kulturarenaer til det lokale musikklivet
  • et lokalt kulturløft
  • nye og forenklede tilskuddsordninger for det lokale musikklivet
  • styrking av studieforbundene gjennom bedre økonomiske rammer

NMR og MSF slutter seg til de gode intensjonene i Enger-utvalgets grundige rapport som ble overrakt kulturminister Hadia Tajik den 4. mars 2013.

Kulturloven av 2007 slår fast at stat, fylker og kommuner har ansvar for å sørge for at alle får tilgang til å oppleve eller utøve kultur. Vi ønsker at det utarbeides en nasjonal kulturpolitikk som sikrer god samhandling innenfor kulturområdet mellom alle forvaltningsnivåene.

EGNEDE KULTURARENAER
NMR og MSF har i mange år arbeidet for at det lokale musikklivet skal få tilpassede lokaler til opplæring, øving og fremføring, bla gjennom akustikkmålinger, samarbeid med Standard Norge om utvikling av nasjonale standarder for akustikk i musikklokaler, kartlegging av lokale øverom mm. I vår tok vi initiativ til
Rom for spilleglede. Egnede lokaler til kulturformål bør presiseres i Plan- og bygningslovgivningen. Videre må finansieringsmodellen bli tilsvarende den idretten har for sine bygg og anlegg.

LOKALT KULTURLØFT
Kulturutredningen sier at nasjonale mål for kulturpolitikken bør være demokrati, rettferdighet og mangfold. De frivillige kulturorganisasjonene representerer nettopp disse tre verdiene og er sentrale byggesteiner i den lokale kulturelle grunnmuren Musikklivet og studieforbundene fyller grunnmuren og de lokale kulturarenaene med gode kulturaktiviteter og kompetanse av høy kvalitet. 
Kulturlivet lokalt må få tilbud om egnede kulturarenaer. Det må legges til rette for at det lokale musikklivet får gode rammebetingelser og egnede kulturarenaer for opplæring, øving og fremføring.
TILSKUDDSORDNINGER
NMR og MSF støtter Kulturutredningen i vektlegging av Frifond og at det må utvikles nye ordninger som stimulerer direkte lokalt. I tillegg er vi opptatt av forenkling av tilskuddsordningene for musikkorganisasjonene og deres lokale lag.
Tilskuddsordningene til det frivillige musikklivet bør økes og samles hos færrest mulig forvaltere.

VOKSENOPLÆRING I STUDIEFORBUND
Voksenopplæringslov av 2010 anerkjenner studieforbundene som viktige bidragsytere til samfunnet på områder som demokratibygging, livskvalitet, inkludering og mangfold, kompetanseutvikling og deltakelse i kulturlivet. Samtidig er realnivået på bevilgningene til voksenopplæring i studieforbund nær halvert siden år 2000.

Voksenopplæringsmidlene er det mest sentrale virkemidlet for å bygge kvalitet i frivillige kulturorganisasjoner og stimulere til personlig utvikling hos den enkelte kulturutøver i lokalsamfunnet.

Midlene til voksenopplæring i studieforbund må dobles for å dekke opplæringsbehovet i det frivillige kulturlivet og gi studieforbundene en mulighet til å følge opp samfunnsoppdraget i den nye voksenopplæringsloven på en meningsfylt måte.

Resolusjon vedtatt under landsmøtehelgen i Trondheim 31. mai 2. juni 2013. 

tirsdag 4. juni 2013

Ung i Kor representert i Norsk Musikkråds nye styre


Nytt styre og ny medlemsorganisasjon i Norsk musikkråd
31. mai – 2. juni var Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd samlet til Musikkting i Trondheim. Under landsmøtet var det en god musikkpolitisk debatt om Kulturutredningen 2014, nytt styre ble valgt og Stavanger ble kåret til Årets musikkommune 2012.

Norsk musikkråd er landets største paraplyorganisasjon for det frivillige musikklivet i Norge, og har over 140 000 medlemmer i alle musikksjangrer. Under landsmøtet, også kalt Musikktinget, var 80 tillitsvalgte fra musikkorganisasjoner og fylkesmusikkråd landet over samlet.

-Vi er godt fornøyde med årets Musikkting, og hadde mange fruktbare debatter bl.a. om den kulturelle grunnmuren og etterslepet på egnede øverom for musikklivet, sier daglig leder i Norsk musikkråd, Magnar Bergo.

Nytt styre
Styret i Norsk musikkråd velges av medlemsorganisasjonene og fylkesmusikkrådene under Musikktinget. Styreleder Halvard Kausland (Norsk Jazzforum) og nestleder Britta Samuelsen (Buskerud musikkråd) ble gjenvalgt med akklamasjon. Styret for øvrig består av: Frank Stenløs (Ung i Kor, ny), Ivar Sveen (Klassisk) og Elisabeth Weisser Svendsen (Norsk Rockforbund).

Samlet om flere rom for spilleglede
En av de store kulturpolitiske sakene under Musikktinget var etterslepet på kulturarenaer og behovet for flere, egnede øverom i Norge.

I forbindelse med overlevering av Kulturutredningen 2014 sa utvalgsleder Anne Enger at nå var tiden kommet til et løft av «den kulturelle grunnmuren», og pekte på behovet for egnede øvelokaler og lagerplass. Kampanjen Rom for spilleglede ble initiert av Norsk musikkråd, og sammen med kor-, korps-, dans-, kulturskole- og teater-organisasjonene, ble kampanjen lansert i midten av april.

-Norsk musikkråd representerer nettopp denne «kulturelle grunnmuren», og vi ser at behovene for egnede øverom er akutte, sier Halvard Kausland, styreleder i Norsk musikkråd. -Kulturorganisasjonene har siden i vår stått samlet og utfordret alle politiske partier til å gi kulturlivet samme modell for finansiering av kulturarenaer, som idretten har til sine bygg og anlegg.

Norsk Bluesunion nytt medlem
Under Musikktinget åpnes det opp for at nye medlemmer kan tas opp som medlemmer i organisasjonen, og i år ble Norsk Bluesunion valgt inn.

Norsk Bluesunion er en sjangerorganisasjon for bluesklubber, festivaler og spillesteder i Norge. Målet for organisasjonen er å øke kjennskap til blues og beslektede musikkformer, samt å skape et rikt blues-miljø i landet. Organisasjonen gir ut det prisbelønte bladet Blues News.

-Vi er glade for at Norsk Bluesunion har blitt medlem hos oss, og vi ser frem til samarbeidet for hele musikklivets beste, sier Magnar Bergo.

Stavanger Årets musikkommune 2012
Et av høydepunktene under Musikktinget var kåringen av Årets musikkommune 2012, som gikk til Stavanger kommune. Prisen deles ut for første gang i år, og gjør stas på en kommune som yter en ekstra innsats for sitt lokale musikkliv.

-I tillegg til vidstrakt satsing på musikk, noe som bl.a. vises i en god kulturskole og et nytt flott konserthus, har kommunen vedtatt kulturpolitiske planer som følges opp gjennom konkrete tiltak, sier juryleder og styreleder i Norsk musikkråd Halvard Kausland.

Dette bidro til at Stavanger ble prisvinneren. Utdelingen vil foregå på et lokalt arrangement i august, i samarbeid med Rogaland musikkråd. Stavanger kommune vil da motta et diplom og 25 000 kroner, som skal brukes på et musikktiltak i kommunen.