onsdag 19. juni 2013

Kulturutredningen 2014


"Vi bygger den kulturelle grunnmuren"Norsk musikkråd (NMR) og Musikkens studieforbund (MSF), med henholdsvis 34 og 27 landsomfattende medlemsorganisasjoner mener at den kulturelle grunnmuren må bygges gjennom:

  • egnede kulturarenaer til det lokale musikklivet
  • et lokalt kulturløft
  • nye og forenklede tilskuddsordninger for det lokale musikklivet
  • styrking av studieforbundene gjennom bedre økonomiske rammer

NMR og MSF slutter seg til de gode intensjonene i Enger-utvalgets grundige rapport som ble overrakt kulturminister Hadia Tajik den 4. mars 2013.

Kulturloven av 2007 slår fast at stat, fylker og kommuner har ansvar for å sørge for at alle får tilgang til å oppleve eller utøve kultur. Vi ønsker at det utarbeides en nasjonal kulturpolitikk som sikrer god samhandling innenfor kulturområdet mellom alle forvaltningsnivåene.

EGNEDE KULTURARENAER
NMR og MSF har i mange år arbeidet for at det lokale musikklivet skal få tilpassede lokaler til opplæring, øving og fremføring, bla gjennom akustikkmålinger, samarbeid med Standard Norge om utvikling av nasjonale standarder for akustikk i musikklokaler, kartlegging av lokale øverom mm. I vår tok vi initiativ til
Rom for spilleglede. Egnede lokaler til kulturformål bør presiseres i Plan- og bygningslovgivningen. Videre må finansieringsmodellen bli tilsvarende den idretten har for sine bygg og anlegg.

LOKALT KULTURLØFT
Kulturutredningen sier at nasjonale mål for kulturpolitikken bør være demokrati, rettferdighet og mangfold. De frivillige kulturorganisasjonene representerer nettopp disse tre verdiene og er sentrale byggesteiner i den lokale kulturelle grunnmuren Musikklivet og studieforbundene fyller grunnmuren og de lokale kulturarenaene med gode kulturaktiviteter og kompetanse av høy kvalitet. 
Kulturlivet lokalt må få tilbud om egnede kulturarenaer. Det må legges til rette for at det lokale musikklivet får gode rammebetingelser og egnede kulturarenaer for opplæring, øving og fremføring.
TILSKUDDSORDNINGER
NMR og MSF støtter Kulturutredningen i vektlegging av Frifond og at det må utvikles nye ordninger som stimulerer direkte lokalt. I tillegg er vi opptatt av forenkling av tilskuddsordningene for musikkorganisasjonene og deres lokale lag.
Tilskuddsordningene til det frivillige musikklivet bør økes og samles hos færrest mulig forvaltere.

VOKSENOPLÆRING I STUDIEFORBUND
Voksenopplæringslov av 2010 anerkjenner studieforbundene som viktige bidragsytere til samfunnet på områder som demokratibygging, livskvalitet, inkludering og mangfold, kompetanseutvikling og deltakelse i kulturlivet. Samtidig er realnivået på bevilgningene til voksenopplæring i studieforbund nær halvert siden år 2000.

Voksenopplæringsmidlene er det mest sentrale virkemidlet for å bygge kvalitet i frivillige kulturorganisasjoner og stimulere til personlig utvikling hos den enkelte kulturutøver i lokalsamfunnet.

Midlene til voksenopplæring i studieforbund må dobles for å dekke opplæringsbehovet i det frivillige kulturlivet og gi studieforbundene en mulighet til å følge opp samfunnsoppdraget i den nye voksenopplæringsloven på en meningsfylt måte.

Resolusjon vedtatt under landsmøtehelgen i Trondheim 31. mai 2. juni 2013. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar